Historie spravovaného území

 

Území bylo od roku 1290 součástí Těšínského knížectví (Těšínští Piastovci), které se roku 1327 stává lénem českého království. V roku 1653 vymírají Piastovci a jejich majetek se včetně lesů a polí  dostává do vlastnictví Habsburků. Je zřízen komorní statek, který se od roku 1826 nazývá Těšínská komora. Hospodaří na cca 55 000 ha lesů a cca 10 000 ha polí včetně navazujících pil a jiných hospodářských aktivit. Lesnické hospodaření Těšínské komory bylo na velmi vysoké odborné úrovni s řadou i dnes moderních lesnických prvků vedených zkušenými, odborně zdatnými lesníky. Od roku 1923 jsou lesy Těšínské komory rozděleny mezi Československo a Polskou republiku. Na obou stranách jsou tyto lesy převedeny do vlastnictví státu.

Lesní hospodářství české části bývalé Těšínské komory má od roku 1923 až do roku 1956 různou organizační strukturu dotčenou válečnými událostmi druhé světové války. Od roku 1956 do 30.6.1992 zde hospodaří Severomoravské státní lesy, pod které spadá Lesní závod Jablunkov hospodařící v obvodu jižní části nynější Lesní správy Jablunkov na ploše cca 17 100 ha lesní půdy. Do této výměry je začleněn majetek fyzických osob ve výši cca 4000 ha. Od 1.7.1992 vzniká státní podnik Lesy České republiky s místně podřízenou organizační jednotkou – Lesní správou Jablunkov. Následně jsou provedeny restituce lesních pozemků vrácením užívacího práva i vlastnického práva fyzických osob i majetků obcí. Od 1.1.2020 jsou k území lesní správy přičleněny 4 revíry zrušené Lesní správy Ostrava.